Новини / Съобщения :


Администраторски панел
Нова публикация | Всички публикации | Коментари | Оформление

понеделник, 9 декември 2019 г.

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА


ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

       В месец октомври 2019 година Консорциум в състав : СНЦ „Био-Б-Еко“- с Борино, общ. Борино; Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив и Областна администрация – Пловдив  започна работа по изпълнине на Дейност 3 – „Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат - проектиране и моделиране на иновативни цифрови механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в областните територии“ по проект BG05SFOP001-2.009-0033 „Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Разработените до този момент продукти, могат да бъдат намерени:
Пътна карта е публикувана на адрес - https://civildialogue.eu/index.php/patna-karta
База-данни с профили на представителите на гражданското общество в Пловдивска и Смолянска области може да бъде намерена  тук - https://civildialogue.eu/index.php/civilsociety
Като резултат от дейностите, също така,  бяха подготвени доклади -  относно възможности за подобряване на взаимодействието между администрациите, подкрепящи и регулиращи бизнеса с НПО, СИП и местните предприемачи в трите целеви сфери -   https://civildialogue.eu/index.php/civil-dialogue
Ще бъде създадена:
-           методики и указания за използване на електронни инструменти и механизми за включване на гражданите и бизнеса, както и структурите на гражданското общество във взимането на решения:
-          методика и указания за разпространение на информация и цифрово съдържание, чрез иновативни информационни и комуникационни канали;
-          методика и указания за работа с електронни инструменти за организиране на дискусии и форуми, чрез модерни електронни инструменти;
-          методика и указания за работа с електронни инструменти за организиране на политически събития в социалните мрежи;
-           методика и указания за онлайн взимане на решения и колективна работа със споделени цифрови документи.

сряда, 25 септември 2019 г.

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА
       В периода април-септември 2019 година Консорциум в състав : СНЦ „Био-Б-Еко“- с Борино, общ. Борино; Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив и Областна администрация – Пловдив създаде „Пътна карта на икономическите политики за подкрепа и регулация на местното предприемачество в условията на глобализация на икономиката и цифровизация на бизнеса“ и „База-данни за структурите на гражданското общество, администрациите, публичните власти  и социално-икономическите партньорства - роля, функции и адресация към предизвикателствата в местните общности“.  Двата продукта са създадени по проект BG05SFOP001-2.009-0033 „Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
      Пътната карта и базата-данни ще подпомогнат представителите на публичната власт, местните предприемачи, бизнес сдруженията и структурите на гражданското общество да се ориентират в политиките и регулаторната база, свързани с тяхната дейност. Те ще могат да се запознаят с правомощията на публичните власти и структурите на гражданското общество - участващи  във формирането и реализацията на политиките свързани с развитието на местните занаяти, културата, продуктите и услугите на културния туризъм.
Пътна карта е публикувана на адрес - https://civildialogue.eu/index.php/patna-karta
База-данни с профили на представителите на гражданското общество в Пловдивска и Смолянска области може да бъде намерена  тук - https://civildialogue.eu/index.php/civil-society
Като резултат от дейностите, също така,  бяха подготвени доклади -  относно възможности за подобряване на взаимодействието между администрациите, подкрепящи и регулиращи бизнеса с НПО, СИП и местните предприемачи в трите целеви сфери -   https://civildialogue.eu/index.php/civil-dialogue
В „Пътната карта“ и „Базата-данни“ категорично се вижда, че В ИНТЕРНЕТ ПРИСЪСТВИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ  И НПО ЛИПСВАТ ЦИФРОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА И СТИМУЛИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ДИАЛОГ, КАТО ИНТЕРАКТИВЕН ДВУСТРАНЕН ПРОЦЕС. Обикновено в сайтовете присъстват регламентираните раздели с описание на стандартизираните възможности по отношение на: „Достъп до информация“; „Хартата на клиента“ и „Сигнали за корупция“. Липсват канали за двустранен, цифров диалог – съответстващ на модерния стил и начин на живот на съвременните членове на гражданското общество. Повечето дискусии и обсъждания на политически програми и документи се организират „офлайн“. На сайтовете се обявяват и публикуват покани и дати за обсъждания и провеждания на фокус групи и дебати, като в повечето случаи липсва дори и възможността мнения и препоръки да бъдат изпратени на мейл-адреса.

В резултат на направените проучвания и събираната емпирична информация беше създаден  сборник с  препоръки. Компедиумът, съдържащ 5 броя препоръки - свързани с подобряване на предоставяните услуги и подкрепа на бизнеса; по-добра регулаторна среда е публикуван на адрес - https://www.civildialogue.eu/index.php/компендиум
Компедиумът с препоръки е адресиран и изпратен до всички администрации и публични власти, включени в Пътната карта /общо 120 институции/, а така също и до всички организации и сдружения /общо 100 представители на гражданското общество/ - представени в Базата-данни.
За преодоляване на технологичните предизвикателства на новото време и иницииране на по-широк обществен дебат през цифрови канали и електронни медии в края на годината ще се реализира третата дейност от проекта:
„Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат - проектиране и моделиране на иновативни цифрови механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в областните територии“.
В рубриката „Граждански диалог“ ще публикуваме постигнатите резултати - интерактивни, електронни канали за граждански обсъждания и дебати. Очакваме тези резултати, изводи и препоръки  да подпомогнат разширяване възможностите на местните предприемачи за участие във формиране и реализацията на политиките за цифровизацията на културата, развитие на местните занаяти и предлагането на продуктите и услугите на културния туризъм.
Очакваме вашите мнения и препоръки, относно възможностите за активизиране на гражданския диалог през цифрови комуникационни канали и социалните мрежи: bio_b_eko@abv.bg

понеделник, 5 август 2019 г.

ЕСЕНЕНПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ 14- 22 СЕПТЕМВРИ 2019


    ЕСЕНЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ  - 2019г.  ПЛОВДИВ


          Уважаеми колеги и приятели,
          Традиционно Есенен панаир на занаятите се провежда през м. септември и е част от Празниците на Стария град.
          Местоположението му тази година  ще бъде  с две локации, от 14.09 до 17.09/ събота, неделя, понеделник и вторник/  ще се разположи на ул. Райко Даскалов /Малката главна/, а  от 20.09 до 22.09. /петък, събота и неделя/ на ул. Съборна/ Стария град/.
           Заявка за участие, може да изтеглите от посочения линк. Потвърдените до момента заявки са валидни и не е необходимо да се подават нови.
Свалете заявка за участие ТУК:

петък, 19 юли 2019 г.

Ателие за творческа дейност

Уважаеми, Колеги,
Уведомяваме Ви, че Регионална занаятчийска камара – Пловдив предоставя ателие за творческа дейност на ул. Стръмна 1А в Стария град.
Майстори, които желаят да ползват ателието е необходимо да подадат заявление в офиса на РЗК-Пловдив, ул. „Д-р Вълкович” 3 или на имейл адрес rzk_plovdiv@mail.bg

петък, 12 юли 2019 г.

Пътна карта на икономическите политики

       В периода април-май 2019 година Консорциум в състав : СНЦ „Био-Б-Еко“- с Борино, общ. Борино; Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив и Областна администрация – Пловдив създаде „Пътна карта на икономическите политики за подкрепа и регулация на местното предприемачество в условията на глобализация на икономиката и цифровизация на бизнеса“ в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0033 „Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса.“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
      Пътната карта ще подпомогне местните предприемачи, бизнес сдруженията и структурите на гражданското общество да се ориентират в политиките и регулаторната база, свързани с тяхната дейност. Те ще могат да се запознаят с правомощията на публичните власти, участващи във формирането и реализацията на политиките свързани с развитието на местните занаяти, културата, продуктите и услугите на културния туризъм.
    Повече информация ще получите на: https://civildialogue.eu/index.php/18-civil-dialogue/91-patna-karta-za-uchastie

вторник, 2 юли 2019 г.

Есенен панаир на занаятите 20-22 септември 2019 гр.Пловдив


Уважаеми колеги

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

Ви кани да участвате в Есенен панаир на занаятите

 2септември 2019 г. - 2септември 2019 г. (включително)
петък,събота и неделя

ул. Съборна  /Стария град/


          Уважаеми колеги, традиционно Есенен панаир на занаятите ще бъде част от празниците на Стария град, чието мото тази година е „ОТ ОГЪНЯ – ОГЪН”. Организатори: Община Пловдив, ОИ „Старинен Пловдив” и Регионална Занаятчийска Камара- Пловдив.
       Богата културна програма и много изненади, очакват жителите и гостите на Пловдив. Събитието ще бъде брандирано с еднаква визия и много сериозно рекламирано.

Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие в Панаир на занаятите, имат всички членове на РЗК от цялата страна, които отговарят на следните условия :
-          имат платен членски внос;
-          атрактивно облекло;
-          правят демонстрации на занаята си.
          Уведомяваме Ви, че не всички заявки ще бъдат одобрени. При много кандидати от един и същи занаят ще бъдат допуснати най-атрактивните. Искаме да съхраним, развием и популяризираме  занаятите, които са част от нашето културно наследство. Няма да бъдат толерирани и включвани за участие майстори, които не са спазили условията на организаторите в предишни издания на Панаира като: липса на атрактивно облекло във всичките дни на Панаира, липса или символични демонстрации, наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора или носят откровен кич.
Предоставяме шатра /отворена/ – 9 м2 и с възможност да се ползва от двама участника по ½ - 4.5 м2.  Маси и столове се осигуряват от участниците.
            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите или  се установи, че майсторът е подал невярна информация в заявката относно демонстрациите и атрактивното облекло, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.
За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 19 юли 2019 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.
         Настаняването на майсторите по шатрите започва на 20 септември 2019 г. (петък) от 7.30 до 8.30 часа, след представяне на майсторско свидетелство. Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде невъзможно.

Забележка:
Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно и се налага повторно изпращане.
Не се разрешава преотстъпване правото на участие.
               

Свалете Заявка за участие в Есенен Панаир 2019г 
ТУК.

Контакти:                                                                                 
Албена Халачева               
GSM: 0879 83 95 77 
             032 62 75 96       
Сайт: rzkplovdiv.com
Facebook: Регионална Занаятчийска
Камара – Пловдив
Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 
п.к: 4000

ПРОЛЕТЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ 2019Г