Новини / Съобщения :


Администраторски панел
Нова публикация | Всички публикации | Коментари | Оформление

петък, 21 февруари 2020 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ 01.04.2020г


На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗК-Пловдив и
Решение на  Управителния съвет, с Протокол № 01 от 19.02.2020 г., се свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,

при следния дневен ред:
1.    Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РКС- Пловдив за 2019 г., 2018 г. и 2017 г. и приемане на проект за дейността на УС за 2020 г.
2.    Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г., 2018 г. и 2017 г. и приемане на проекто- бюджет за 2020г.
3.    Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.
4.    Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
5.    Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.
6.    Промяна в състава на УС, а именно: освобождаване на г-жа Красимира Христова Кръстанова от състава на УС и избиране на нейно място за член на УС на г-н Николай Георгиев  Влашев.
7.     Промяна на състава на Комисията по етика и разрешаване на спорове, а именно: прекратява се членството на Ованес Арменак Харутюнян поради смърт, като на негово се избира предложен от общото събрание член.

        Общото събрание ще се проведе на 01.04.2020г. /сряда/ от 16.00ч. гр. Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3  - I етаж
        При липса на кворум, съгласно чл. 16, от Устава на РЗК - Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.
                                             Управителен Съвет на РЗК-Пловдив

вторник, 11 февруари 2020 г.

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020г


ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

на Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив
        Пролетната изпитна сесия за майстори и калфи, стартира на 03 февруари 2020г. и продължава до31 март 2020г.
       Молби за допускане до изпит се приемат в офиса на Регионалната занаятчийска камара - Пловдив - на ул. “Д-р Вълкович" № 3. от 11:00 до 16:30 часа всеки ден без събота и неделя. Тел за връзка 0879 839 577.
имеил адрес rzk_plovdiv@mail.bg

понеделник, 9 декември 2019 г.

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА


ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

       В месец октомври 2019 година Консорциум в състав : СНЦ „Био-Б-Еко“- с Борино, общ. Борино; Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив и Областна администрация – Пловдив  започна работа по изпълнине на Дейност 3 – „Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат - проектиране и моделиране на иновативни цифрови механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в областните територии“ по проект BG05SFOP001-2.009-0033 „Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Разработените до този момент продукти, могат да бъдат намерени:
Пътна карта е публикувана на адрес - https://civildialogue.eu/index.php/patna-karta
База-данни с профили на представителите на гражданското общество в Пловдивска и Смолянска области може да бъде намерена  тук - https://civildialogue.eu/index.php/civilsociety
Като резултат от дейностите, също така,  бяха подготвени доклади -  относно възможности за подобряване на взаимодействието между администрациите, подкрепящи и регулиращи бизнеса с НПО, СИП и местните предприемачи в трите целеви сфери -   https://civildialogue.eu/index.php/civil-dialogue
Ще бъде създадена:
-           методики и указания за използване на електронни инструменти и механизми за включване на гражданите и бизнеса, както и структурите на гражданското общество във взимането на решения:
-          методика и указания за разпространение на информация и цифрово съдържание, чрез иновативни информационни и комуникационни канали;
-          методика и указания за работа с електронни инструменти за организиране на дискусии и форуми, чрез модерни електронни инструменти;
-          методика и указания за работа с електронни инструменти за организиране на политически събития в социалните мрежи;
-           методика и указания за онлайн взимане на решения и колективна работа със споделени цифрови документи.

сряда, 25 септември 2019 г.

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА
       В периода април-септември 2019 година Консорциум в състав : СНЦ „Био-Б-Еко“- с Борино, общ. Борино; Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив и Областна администрация – Пловдив създаде „Пътна карта на икономическите политики за подкрепа и регулация на местното предприемачество в условията на глобализация на икономиката и цифровизация на бизнеса“ и „База-данни за структурите на гражданското общество, администрациите, публичните власти  и социално-икономическите партньорства - роля, функции и адресация към предизвикателствата в местните общности“.  Двата продукта са създадени по проект BG05SFOP001-2.009-0033 „Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
      Пътната карта и базата-данни ще подпомогнат представителите на публичната власт, местните предприемачи, бизнес сдруженията и структурите на гражданското общество да се ориентират в политиките и регулаторната база, свързани с тяхната дейност. Те ще могат да се запознаят с правомощията на публичните власти и структурите на гражданското общество - участващи  във формирането и реализацията на политиките свързани с развитието на местните занаяти, културата, продуктите и услугите на културния туризъм.
Пътна карта е публикувана на адрес - https://civildialogue.eu/index.php/patna-karta
База-данни с профили на представителите на гражданското общество в Пловдивска и Смолянска области може да бъде намерена  тук - https://civildialogue.eu/index.php/civil-society
Като резултат от дейностите, също така,  бяха подготвени доклади -  относно възможности за подобряване на взаимодействието между администрациите, подкрепящи и регулиращи бизнеса с НПО, СИП и местните предприемачи в трите целеви сфери -   https://civildialogue.eu/index.php/civil-dialogue
В „Пътната карта“ и „Базата-данни“ категорично се вижда, че В ИНТЕРНЕТ ПРИСЪСТВИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ  И НПО ЛИПСВАТ ЦИФРОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА И СТИМУЛИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ДИАЛОГ, КАТО ИНТЕРАКТИВЕН ДВУСТРАНЕН ПРОЦЕС. Обикновено в сайтовете присъстват регламентираните раздели с описание на стандартизираните възможности по отношение на: „Достъп до информация“; „Хартата на клиента“ и „Сигнали за корупция“. Липсват канали за двустранен, цифров диалог – съответстващ на модерния стил и начин на живот на съвременните членове на гражданското общество. Повечето дискусии и обсъждания на политически програми и документи се организират „офлайн“. На сайтовете се обявяват и публикуват покани и дати за обсъждания и провеждания на фокус групи и дебати, като в повечето случаи липсва дори и възможността мнения и препоръки да бъдат изпратени на мейл-адреса.

В резултат на направените проучвания и събираната емпирична информация беше създаден  сборник с  препоръки. Компедиумът, съдържащ 5 броя препоръки - свързани с подобряване на предоставяните услуги и подкрепа на бизнеса; по-добра регулаторна среда е публикуван на адрес - https://www.civildialogue.eu/index.php/компендиум
Компедиумът с препоръки е адресиран и изпратен до всички администрации и публични власти, включени в Пътната карта /общо 120 институции/, а така също и до всички организации и сдружения /общо 100 представители на гражданското общество/ - представени в Базата-данни.
За преодоляване на технологичните предизвикателства на новото време и иницииране на по-широк обществен дебат през цифрови канали и електронни медии в края на годината ще се реализира третата дейност от проекта:
„Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат - проектиране и моделиране на иновативни цифрови механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в областните територии“.
В рубриката „Граждански диалог“ ще публикуваме постигнатите резултати - интерактивни, електронни канали за граждански обсъждания и дебати. Очакваме тези резултати, изводи и препоръки  да подпомогнат разширяване възможностите на местните предприемачи за участие във формиране и реализацията на политиките за цифровизацията на културата, развитие на местните занаяти и предлагането на продуктите и услугите на културния туризъм.
Очакваме вашите мнения и препоръки, относно възможностите за активизиране на гражданския диалог през цифрови комуникационни канали и социалните мрежи: bio_b_eko@abv.bg

понеделник, 5 август 2019 г.

ЕСЕНЕНПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ 14- 22 СЕПТЕМВРИ 2019


    ЕСЕНЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ  - 2019г.  ПЛОВДИВ


          Уважаеми колеги и приятели,
          Традиционно Есенен панаир на занаятите се провежда през м. септември и е част от Празниците на Стария град.
          Местоположението му тази година  ще бъде  с две локации, от 14.09 до 17.09/ събота, неделя, понеделник и вторник/  ще се разположи на ул. Райко Даскалов /Малката главна/, а  от 20.09 до 22.09. /петък, събота и неделя/ на ул. Съборна/ Стария град/.
           Заявка за участие, може да изтеглите от посочения линк. Потвърдените до момента заявки са валидни и не е необходимо да се подават нови.
Свалете заявка за участие ТУК:

петък, 19 юли 2019 г.

Ателие за творческа дейност

Уважаеми, Колеги,
Уведомяваме Ви, че Регионална занаятчийска камара – Пловдив предоставя ателие за творческа дейност на ул. Стръмна 1А в Стария град.
Майстори, които желаят да ползват ателието е необходимо да подадат заявление в офиса на РЗК-Пловдив, ул. „Д-р Вълкович” 3 или на имейл адрес rzk_plovdiv@mail.bg

петък, 12 юли 2019 г.

Пътна карта на икономическите политики

       В периода април-май 2019 година Консорциум в състав : СНЦ „Био-Б-Еко“- с Борино, общ. Борино; Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив и Областна администрация – Пловдив създаде „Пътна карта на икономическите политики за подкрепа и регулация на местното предприемачество в условията на глобализация на икономиката и цифровизация на бизнеса“ в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0033 „Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса.“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
      Пътната карта ще подпомогне местните предприемачи, бизнес сдруженията и структурите на гражданското общество да се ориентират в политиките и регулаторната база, свързани с тяхната дейност. Те ще могат да се запознаят с правомощията на публичните власти, участващи във формирането и реализацията на политиките свързани с развитието на местните занаяти, културата, продуктите и услугите на културния туризъм.
    Повече информация ще получите на: https://civildialogue.eu/index.php/18-civil-dialogue/91-patna-karta-za-uchastie